Απόφαση της ΓΣ του ΣΕΦΚ, 13/12/2009

 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΦΚ, 13 Δεκέμβρη 2009:

Συμβάσεις αορίστου χρόνου

Πλήρης ασφάλιση για όλους

Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μετά τον διορισμό.

Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας  των καθηγητών που εργάζονται στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης νομού Αττικής από 1/7/2010

Άρθρο 1ο

Πεδίο εφαρμογής

1. Στους όρους της σύμβασης υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή Νομού Αττικής.

2. Καθηγητής Φροντιστηρίου κατά την έννοια της σύμβασης, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος νόμιμα με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.

Άρθρο 2ο

Αποδοχές
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα αυξάνονται ως εξής:

Α. Από 1/7/2010 κατά 10%

Β. Από 1/9/2010 κατά 5%

2. Σε εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα ορίζονται ως εξής:

Α. από 1/7/2010 σε 1292,58 Ευρώ.  

Β. Από 1/9/2010 σε 1357,22 Ευρώ

Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών των με ωρομίσθιο αμειβόμενων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα των μηνιαίων αποδοχών δια του αριθμού 88:

Α. από 1/7/2010 σε 1292,58/88 = 14,68 Ευρώ.  

Β. Από 1/9/2010 σε 1357,22/88= 15,42 Ευρώ. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα ωρομίσθια των εργαζομένων εμπεριέχουν επίδομα  εξωδιδακτικής εργασίας για την προετοιμασία του μαθήματος και επίδομα βιβλιοθήκης για την αντιμετώπιση των εξόδων για την αγορά βιβλίων τα οποία προμηθεύονται οι εργαζόμενοι για τις ανάγκες της ενημέρωσής τους.

2. Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζόμενων περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας

  Άρθρο 3ο

Επιδόματα
Στους προηγούμενους εργαζόμενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς και τα ωρομίσθια.

1. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και μέχρι έξι (6) τριετίες.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή με την προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου ως καθηγητή.

Για τον υπολογισμό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος δηλ. απασχόληση τουλάχιστον εννέα (9) μηνών.

2. Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10 %. Δικαιούχοι του επιδόματος γάμου είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι, σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι (άρθ. 20 ν. 1849/89).

3. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους MASTER και Διδακτορικού Διπλώματος καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% αντίστοιχα στις μηνιαίες αποδοχές.

4. Επίδομα τέκνου 5% για κάθε παιδί. Το επίδομα δικαιούνται και οι άγαμοι/ες γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι/ες σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι/ες, εφόσον έχουν την επιμέλειά του.

Άρθρο 4ο

Επιδόματα Χριστουγέννων - Πάσχα - θερινής άδειας

Στους καθηγητές που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σύμφωνα με τις διατάξεις της 19040/1981 ΚΥΑ όπως ισχύει, καθώς και άδεια ή αποζημίωση άδειας κατά τις διατάξεις του Α.Ν.539/1945 και του Ν.1346/1983. Τα δώρα εορτών καταβάλλονται στους δικαιούχους, για τα Χριστούγεννα μέχρι την 21/12 και το Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους.

Άρθρο 5ο

Απασχόληση Κυριακών – Αργιών

Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75% .

Άρθρο 6ο

Καταβολή αποδοχών

Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέσω τραπεζικού λογαριασμού μέχρι την του επόμενου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με την χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης κατά τις διατάξεις του Ν.1082/1980.

Άρθρο 7ο

Υποχρεώσεις και δικαιώματα

1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής, εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά του, πέντε (5), τουλάχιστον πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού.

Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από την διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές. Οι προβλεπόμενες από το φροντιστήριο ενημερώσεις προς τους γονείς των μαθητών(2-3 ετησίως) λογίζονται ως χρόνος εργασίας και αμείβονται σύμφωνα με το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ωρομίσθιο.

Να επιτηρεί τους μαθητές κατά το χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο.

Να συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή στα οποία αυτό συμμετέχει. Εάν τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο

2. Οι καθηγητές δεσμεύονται από τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το σωματείο να μην κάνουν ιδιαίτερο μάθημα σε μαθητές τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία και των δυο μερών, εργοδοτών και εργαζομένων. Σε αυτή την περίπτωση συγκροτούνται μονομελή τμήματα στο χώρο του φροντιστηρίου και η εργασία σε αυτά λογίζεται ως χρόνος εργασίας και οι εργαζόμενοι αμείβονται με το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ωρομίσθιο.

3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν την συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου Καθηγητών.

4 Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου και το όνομα του καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης.

5. Σε περίπτωση που ο καθηγητής έχει πλήρη απασχόληση(21 ώρες και άνω) σε ένα φροντιστήριο, τότε ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας.

6.Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόμο συνέπειες.

Άρθρο 8ο

Αριθμός διδακτικών ωρών

1. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών των καθηγητών καθορίζεται με κοινή συμφωνία.

2. Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών, είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 1η Νοεμβρίου εφόσον απασχολείτο από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

3. Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20% στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή μονομερώς από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή.

4. Ο καθηγητής προσλαμβάνεται με πλήρες ωράριο εργασίας, αν υπάρχουν στα μαθήματα της ειδικότητάς του οι αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας. Εάν δεν υπάρχουν τόσες διδακτικές ώρες, ώστε να συμπληρώνεται πλήρες ωράριο για έναν καθηγητή, οι ώρες απασχόλησής του δεν μπορεί να είναι λιγότερες από το 50% των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος που πραγματοποιούνται στο φροντιστήριο. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης. Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε μονομερώς από τον εργοδότη μέχρι 20% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο.

5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση γίνεται ύστερα από κοινή συμφωνία των μερών.

Άρθρο 9ο

Πρόγραμμα διδασκαλίας - Διακοπές διδασκαλίας

1. Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία.

2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45΄. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10΄.

3. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής μπορεί να προσφέρει την εργασία του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν, όμως, αναπληρωθούν καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.

4. Κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι και τις 3/1 του επομένου έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντιστοίχων ημερών. Από 4/1 μέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους. Μετά από συμφωνία των δύο μερών αν οι ώρες εργασίας από 4/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος για τις επιπλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.

5. Κατά το χρονικό διάστημα από την Μ. Τετάρτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους, που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Μετά την Τετάρτη του Πάσχα το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών. Μετά από συμφωνία των δύο μερών αν οι ώρες εργασίας είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος για τις επιπλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.

6. Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο Β.Δ. 74/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα, την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοέμβρη, την 30η Ιανουαρίου και την 1η Μάη κάθε έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους βάσει του προγράμματος.

7. Τον μήνα Μάιο οι καθηγητές πληρώνονται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που είχαν και τους προηγούμενους μήνες, εκτός αν υπάρχει νέο πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο οι ώρες διδασκαλίας υπερβαίνουν το αρχικό, οπότε για τις επιπλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.

Άρθρο 10ο

Λύση εργασιακών συμβάσεων

1. Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, αν μεν είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αορίστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55 περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας.

2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συμφωνηθεί με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. Α.Κ.

3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για την μη ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι και την 10η Ιουνίου κάθε έτους. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί με ευθύνη του εργοδότη ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο μήνες. Οι καθηγητές/τριες που εργάζονται και έχουν συμπληρώσει από 2 ως και 3 ακαδημαϊκά έτη και η σύμβασή τους δεν ανανεωθεί με ευθύνη του εργοδότη, δικαιούνται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές 2 μέσων μηνιαίων μισθών του προηγούμενου διδακτικού έτους. Οι καθηγητές/τριες που εργάζονται  και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 4 ακαδημαϊκά έτη και η σύμβασή τους δεν ανανεωθεί με ευθύνη του εργοδότη, δικαιούνται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές 3 μέσων μηνιαίων μισθών του προηγούμενου διδακτικού έτους.

 4. Με γνώμονα την προστασία της μητρότητας, εάν λήξει η σύμβαση εργασίας καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθ' ον χρόνο αυτή είναι έγκυος, δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά  το επόμενο διδακτικό έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του μέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται εάν το σχετικό μάθημα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόμενο διδακτικό έτος.

5. Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου.

6. Αν δεν ενημερωθούν γραπτώς οι εργαζόμενοι για την μη ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι και την 10η Ιουνίου κάθε έτους επαναπροσλαμβάνονται τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Άρθρο 11ο

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα κτλ, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 12ο

Διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων

1.     Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ των δύο μερών της παρούσας θα συμφωνείται ότι αυτές αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου.

2.     Όποιο μέρος επιθυμεί να καταγγείλει την σσε, μπορεί να προβεί στην καταγγελία κατά τη διάρκεια ισχύος της καταγγελλόμενης σσε, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στην περίπτωση αυτή, στην καταγγελία και στην πρόσκληση διαπραγματεύσεων θα προσδιορίζεται ρητά ότι ζητείται η σύναψη νέας σσε που θα αρχίζει να ισχύει μετά το πέρας της καταγγελθείσας σσε.

Άρθρο 13ο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης αρχίζει από  1/7/2010

Υ.Γ. Με bold οι προτεινόμενες αλλαγές.