Υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΙΚΑ των εργαζομένων στα φροντιστήρια

Με τον ν.2335/1995 (ΦΕΚ 185/6.9.95 τ.Α.), που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης στο άρθρο 2 παρ.3, οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια υπάγονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ και επιβάλλονται πρόστιμα στους εργοδότες που παραβαίνουν τη διάταξη αυτή.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α.: 80/16.10.1995

Αναδρομική ασφάλιση των καθηγητών φροντιστηρίων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών σχολών, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.
Ρύθμιση οφειλομένων εισφορών περιόδου από 1.8.1990 μέχρι 31.7.1994 σε δόσεις.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2335/95 (ΦΕΚ 185Α) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Γενικά - Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΙΚΑ

Οπως γνωρίζετε, οι καθηγητές που παραδίδουν μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, σε ιδιωτικές τεχνικές επαγγελματικές σχολές, σε εργαστήρια ελεύθερων σπουδών και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σε ωδεία και σχολές χορού υπάγονται για την απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του ΙΚΑ, γιατί οι συνθήκες εργασίας τους είναι αυτές της εξαρτημένης εργασίας, με την έννοια ότι κατά την εκτέλεσή της τελούν υπό την επιτήρηση, καθοδήγηση και
τον έλεγχο του εργοδότη και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο τόπο και με καθορισμένο ωράριο εργασίας. Η ανωτέρω ασφάλιση χωρεί αδιακρίτως του τρόπου αμοιβής τους (μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λπ.) και του παραστατικού πληρωμής τους (δελτίο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της απασχόλησής τους σε περισσότερους
του ενός εργοδότες
, αρκεί να μην είναι σε περισσότερους από τρείς (3) την ίδια ημέρα. Επίσης, εφόσον πρόκειται για παλιούς ασφαλισμένους, η ασφάλιση αυτή χωρεί ανεξαρτήτως της τυχόν υπαγωγής τους και σε άλλο Ειδικό Ταμείο Ασφάλισης λόγω παράλληλης απασχόλησής τους προς άλλο εργοδότη ή λόγω ιδιότητας.

2. Ασφάλιση στο ΤΕΒΕ αντί στο ΙΚΑ - Ασφαλιστική τακτοποίηση στο ΙΚΑ Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, οι καθηγητές των ιδιωτικών φροντιστηρίων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών σχολών κ.λπ. έπρεπε να έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ. Πολλοί όμως από αυτούς, για τη συγκεκριμένη εργασία, είχαν ασφαλιστεί, εκ παραδρομής, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και συγκεκριμένα στο ΤΕΒΕ.
Προς τακτοποίηση της ασφάλισης των ανωτέρω καθηγητών στο ΙΚΑ, το τελευταίο διενήργησε σχετικούς ελέγχους και καταλόγισε εισφορές για την ασφαλιστική τακτοποίησή τους με ανώτατο όριο αυτό της 10ετίας που παραγράφεται το δικαίωμά του για είσπραξη κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ΑΝ.Ν.1846/1951,
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 44 παρ. 2 του Ν.2698/53.

3. Ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος
Με την ανωτέρω αναδρομική ασφάλιση, προέκυψε επιβάρυνση για τους εργοδότες ιδιοκτήτες φροντιστηρίων κ.λπ. τόσο από κύριες εισφορές όσο και από πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, όσοι από τους ανωτέρω καθηγητές είχαν ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ μέχρι 31.7.94, αντί του ΙΚΑ, όπως θα ήταν ορθό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα παραμείνουν ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ για το διάστημα μέχρι 31.7.90 και από 1.8.90 και μετά θα ασφαλιστούν κανονικά στο ΙΚΑ.
Το σύνολο των ασφ/κών εισφορών για το χρονικό διάστημα 1.8.90/31.7.94 θα καταβληθεί κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία του ΙΚΑ σε 48 μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις π.χ. ΠΕΠΕΕ, κ.λπ. Η πρώτη δόση κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της σχετικής καταλογιστικής πράξης. Οι εισφορές που έχουν ήδη βεβαιωθεί για την ανωτέρω περίοδο θα ρυθμισθούν και αυτές σε 48 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31.12.95 ώστε να δοθεί
χρόνος να ενημερωθούν οι εργοδότες με την παρούσα εγκύκλιο και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις υπηρεσίες μας.
Η μη καταβολή τριών συνεχών δόσεις συνεπάγεται την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης που προβλέπει η παρούσα διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο της εναπομένουσας οφειλής με τα αναλογούντα κατά την ημερομηνία εξόφλησης οίκοθεν πρόσθετα τέλη, τα οποία δεν υπολογίζονται από τη χρον. περίοδο που αφορούν οι εισφορές, αλλά από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος.
Εξυπακούεται ότι η εκπρόθεσμη καταβολή δύο δόσεων δεν συνεπάγεται την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης για τον εργοδότη και η είσπραξη των εκπρόθεσμων αυτών δόσεων θα γίνεται χωρίς Π.Τ.

4. Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων
Στις εν λόγω επιχειρήσεις θα διενεργηθεί έλεγχος και θα καταλογισθούν εισφορές από 1.8.`90-31`.7.94, με ξεχωριστή ΠΕΕ, για την ασφ/κή τακτοποίηση των καθηγητών που ήταν ασφ/νοι στο ΤΕΒΕ κατά τα ανωτέρω. Για τις οφειλές που τυχόν θα προκύψουν από 1.8.`94-30`.9.95, κατά παρέκκλιση των
ισυχόντων δηλ. της καταβολής των τρεχουσών εισφορών ως απαραίτητης προϋπόθεσης της ρύθμισης, λόγω του μεγάλου χρον. διαστήματος θα συνταχθεί χωριστή ΠΕΕ, ώστε να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. `112-116` του Κ.Α. ΙΚΑ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των δόσεων της ρύθμισης του νόμου είναι η καταβολή των εισφορών περιόδου απασχόλησης από 1.10.95 και εξής καθώς και των δόσεων που τυχόν θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο `112-116` του Κ.Α. ΙΚΑ για εισφορές περιόδου 1.8.`94-30`.9.95. Οι ΠΕΕ που έχουν συνταχθεί ήδη, για την ασφ/κή τακτοποίηση των εν λόγω ασφ/νων (καθηγητές ασφ/νοι στο ΤΕΒΕ) και αφορούν χρονική περίοδο μέχρι 31.7.90 θα ακυρωθούν, καθώς επίσης θα ακυρωθούν και οι τυχόν συνταχθείσες ΠΕΠΕΕ. Εάν έχουν
εξοφληθεί οι ανωτέρω πράξεις (χρον. περιόδου μέχρι 31.7.90), που θα ακυρωθούν κατά τα ανωτέρω, το προς επιστροφή ποσό θα συμψηφισθεί με τις υπάρχουσες μέχρι την ημέρα του συμψηφισμού οφειλές της επιχ/σης.

5. Βεβαιώσεις Ασφ/κής Ενημερότητας
Στους εργοδότες που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση και είναι ενήμεροι, θα δίδονται βεβαιώσεις για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο κ.λπ. (άρθρο 39 Ν.2065/92), για δανειοδότηση από τις Τράπεζες (άρθρο 4 Ν.1239/82) κατά το σχετικό υπόδειγμα Νο 3Α εγκ. 65/95, καθώς και τα λοιπά είδη βεβαιώσεων.
Στην περίπτωση που υφίσταται και ρύθμιση με τις διατάξεις των αρ. `112-116` του Κ.Α. του ΙΚΑ, εάν ο εργοδότης είναι ενήμερος και με τις δύο ρυθμίσεις, χορηγείται βεβαίωση οφειλής (Υπόδ. 2 εγκ. 65/95) με το ποσό της οφειλής που έχει ρυθμιστεί με τον Κ.Α. του ΙΚΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για είσπραξη
χρημάτων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας
(Υπόδ. 3 εγκ. 65/95) για δανειοδότηση από τις Τράπεζες. Ειδικά για τις περιοχές που έχει ανασταλεί η καταβολή εισφορών και θα γίνει ρύθμιση με ειδικές διατάξεις (πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, περιοχής Κοζάνης,
Αιγίου κ.λπ.), η δε πρώτη δόση της παρούσης ρύθμισης θα καταβληθεί μετά το πέρας της αναστολής, οι δύο ρυθμίσεις θα εξετάζονται χωριστά για τη χορήγηση βεβαίωσης. Π.χ. αν ο εργοδότης είναι ενήμερος και με τις δύο, δίδεται βεβαίωση
ασφ/κής ενημερότητας (Υπόδ. 3Α εγκ. 65/95 συμπληρωμένο με τις σχετικές διατάξεις). Αντίθετα, αν είναι ενήμερος μόνο με τη μία, ενώ δεν έχει απωλέσει το δικαίωμα της άλλης, δίδεται βεβαίωση οφειλής (Υπόδ. 2 εγκ. 65/95) με το ποσό
της οφειλής της ρύθμισης που δεν είναι ενήμερος.
Απαραίτητη προϋπόθεση της διατήρησης του δικαιώματος της παρούσας ρύθμισης, είναι πέραν της καταβολής των τρεχουσών εισφορών, η μη απώλεια του δικαιώματος οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης.

6. Αναγκαστικά Μέτρα - Ποινική Δίωξη
Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην ρύθμιση της κοινοποιούμενης διάταξης και θα είναι ενήμεροι με τους όρους αυτής, ισχύουν τ' ακόλουθα:
1. Δεν θα υποβάλλονται κατ' αυτών μηνυτήριες αναφορές για παράβαση του ΑΝ 86/67 και εάν έχουν υποβληθεί, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα συναινούν στην αναβολή αυτών.
2. Αναστέλλεται η λήψη όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, (κατάσχεση, υποθήκη, πλειστηριασμός, προσωποκράτηση, απαγόρευση εξόδου από την χώρα).
Οι επιβληθείσες όμως κατασχέσεις και υποθήκες δεν αίρονται, αλλά παραμένουν ως διασφαλιστικό μέτρο.
Αντίθετα, το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα (άρ. 21 παρ. 7 Ν.1902/90) αίρεται, εάν έχει ήδη επιβληθεί κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και εφόσον είναι ενήμεροι με τους όρους αυτής.
3. Επισημαίνουμε ότι, οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος εργοδότης
δεν καταβάλλει τρείς συνολικά δόσεις.Εγκ.ΥΠ.Οικ.1131011/πολ.1297/22.11.95, Ν.2084/92

Οι καθηγητές ιδιωτικών φροντιστηρίων εκπαίδευσης ξένων γλωσσών , εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών , ΙΕΚ τεχνικών επαγγελματικών σχολών , ωδείων και σχολών χορού , ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ , ανεξάρτητα αν συνεργάζονται ως επιτηδευματίες ή έχουν πολλαπλή ασφάλιση ΙΚΑ